Apis And Microservices

TOPIC

Apis And Microservices

APIs (Application Programming Interfaces) และ Microservices เป็นแนวคิดพื้นฐานสองประการในการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นและโมดูล

Managing Packages with Npm

Introduction to Managing Packages with Npm

Npm (Node Package Manager) เป็นตัวจัดการแพคเกจที่สำคัญสําหรับ Node.js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทํางาน JavaScript ที่ได้รับความนิยม Npm ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการและติดตั้งไลบรารี กลุ่มชุดคําสั่ง และโมดูลของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการพัฒนา JavaScript และ Node.js สมัยใหม่

Basic Node and Express

Introduction to Basic Node and Express

Node.js และ Express เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยอนุญาตให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ JavaScript ทั้งคู่ถือเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและ API สมัยใหม่จํานวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาด และความง่ายในการใช้งานของทั้งคู่

MongoDB and Mongoose

Introduction to MongoDB and Mongoose

MongoDB และ Mongoose เป็นเทคโนโลยีสองตัวที่ได้รับความนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บสมัยใหม่สําหรับการทํางานกับฐานข้อมูล NoSQL โดยเฉพาะ MongoDB MongoDB เป็นฐานข้อมูล NoSQL แบบ document-oriented ในขณะที่ Mongoose เป็นไลบรารี Object Data Modeling (ODM) สําหรับ Node.js ที่มอบวิธีการเข้าถึงข้อมูล MongoDB ที่เป็นโครงสร้างมากขึ้น

Apis and Microservices Projects

Apis and Microservices Projects

โปรเจ็กต์ APIs และ Microservices มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและปล่อยใช้บริการที่เป็นโมดูลและเป็นอิสระ โดยบริการเหล่านี้จะสื่อสารกันผ่าน APIs โปรเจ็กต์เหล่านี้มุ่งเน้นการสร้างบริการที่มีความยืดหยุ่น สามารถบํารุงรักษาได้ และมีการเชื่อมโยงที่หลวมๆ ซึ่งสามารถพัฒนาและปล่อยใช้อย่างเป็นอิสระจากกันได้