Front End Libraries

TOPIC

Front End Libraries

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่เว็บ Browser สมัยใหม่ทั้งหมดรองรับ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของเว็บพร้อมกับ HTML และ CSS ที่คุณอาจเคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ส่วนนี้จะครอบคลุมแนวคิดการเขียนโปรแกรม JacaScript พื้นฐานซึ่งมีตั้งแต่ตัวแปรและเลขคณิตไปจนถึงออบเจ็กต์และลูป

Bootstrap

Introduction to Bootstrap

Bootstrap เป็นเฟรมเวิร์กสําหรับพัฒนา front-end ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บที่รองรับการตอบสนองและโมบายเป็นหลัก Bootstrap ถูกพัฒนาโดย Twitter และปัจจุบันมีชุมชนนักพัฒนาที่ดูแลต่อ Bootstrap มอบชุดของ CSS, JavaScript และ HTML components สําเร็จรูป ทําให้สร้าง user interface สมัยใหม่ที่สวยงามและใช้งานได้จริงได้ง่าย

jQuery

Introduction to jQuery

jQuery เป็นไลบรารี่ JavaScript ที่รวดเร็ว เบา และมีคุณสมบัติมากมาย ช่วยทําให้การพัฒนาเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดยมอบวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับเอกสาร HTML จัดการ DOM (Document Object Model) จัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ และทําการร้องขอ AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) jQuery ถูกสร้างโดย John Resig ในปี 2006 และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นหนึ่งในไลบรารี่ JavaScript ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนเว็บ

Sass

Introduction to Sass

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) เป็น CSS preprocessor ที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งขยายความสามารถของ CSS ปกติ Sass ถูกสร้างโดย Hampton Catlin และพัฒนาโดย Natalie Weizenbaum ในปี 2006 Sass ได้เพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันใหม่ๆลงไปใน CSS ทําให้สไตล์ชีตมีความตรงเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบํารุงรักษามากขึ้น

React

Introduction to React

React เป็นไลบรารี่ open-source JavaScript สําหรับสร้าง user interfaces (UIs) และแอปพลิเคชันฝั่งหน้า โดยพัฒนาโดย Facebook และเปิดตัวออกสู่สาธารณะในปี 2013 React ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสําหรับสร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบโต้ตอบและไดนามิก Single-Page Applications (SPAs) และแอปมือถือ

Redux

Introduction to Redux

Redux เป็นไลบรารี่ open-source  JavaScript สําหรับจัดการ state ของแอปพลิเคชัน โดยมักถูกใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กอย่าง React และ Angular แต่ก็สามารถใช้กับ UI ไลบรารี่อื่นๆ หรือแม้แต่ JavaScript ธรรมดาได้ Redux ยึดตามหลักการของ Flux ซึ่งเป็นรูปแบบสําหรับจัดการการส่งออกของข้อมูลในแอปพลิเคชัน และเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในระบบของ React

React and Redux

Introduction to React and Redux

React และ Redux เป็นไลบรารี่ JavaScript ที่สำคัญ 2 ตัว ที่มักถูกใช้ร่วมกันเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อนและขยายขนาดได้ ในขณะที่ React เป็นไลบรารี่หลักสําหรับสร้าง user interface แล้ว Redux เป็นไลบรารี่สําหรับจัดการ state เมื่อใช้ร่วมกัน React และ Redux จะก่อให้เกิดระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสําหรับสร้างแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงง่ายต่อการบํารุงรักษา

Front End Libraries Projects

Front End Libraries Projects

โจทย์การเขียนโปรแกรมและโปรเจ็กต์ที่เน้นการใช้ไลบรารี่เบื้องหน้าในการสร้าง user interface และแอปพลิเคชันเว็บไซต์แบบโต้ตอบ โปรเจ็กต์เหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการนําไลบรารี่ฝั่งหน้าที่ได้รับความนิยมมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและมีฟังก์ชันการทํางาน