Information Security And Quality Assurance

TOPIC

Information Security And Quality Assurance

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการประกันคุณภาพ เป็นสองด้านที่สําคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งสองด้านมีเป้าหมายเพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพโดยรวมของระบบซอฟต์แวร์และข้อมูล

Information Security with HelmetJS

Introduction to Information Security with HelmetJS

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ และการประกันความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง HelmetJS เป็น middleware สําหรับ Node.js ที่ได้รับความนิยมในการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน โดยการตั้งค่า HTTP header ต่างๆ และป้องกันช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทั่วไปของเว็บไซต์

Quality Assurance and Testing with Chai

Introduction to Quality Assurance and Testing with Chai

การประกันคุณภาพ (QA) และการทดสอบเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อรับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และฟังก์ชันการทํางานของสื่อซอฟต์แวร์ Chai เป็นไลบรารีสําหรับการทดสอบ JavaScript ที่ได้รับความนิยม ใช้งานร่วมกับ Node.js และในสภาพแวดล้อมบราวเซอร์เป็นหลัก ให้ชุดของ assertion styles และ interfaces สําหรับการเขียน test cases และการทํา unit tests

Advanced Node and Express

Advanced Node and Express

แนวคิดและเทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และแข็งแกร่งด้วย Node.js และ Express framework แนวคิดขั้นสูงเหล่านี้จะลึกซึ้งไปกว่าพื้นฐาน และเรียนรู้เข้าสู่ด้านที่ซับซ้อนมากขึ้นของการพัฒนา Node.js และ Express

Information Security and Quality Assurance Projects

Information Security and Quality Assurance Projects

มุ่งเน้นการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต้านทานต่อช่องโหว่และตรงตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง โปรเจ็กต์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อระบุและแก้ไขความเสี่ยง ช่องโหว่ และข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยโดยรวม