Javascript Algorithms And Data Structures

TOPIC

Javascript Algorithms And Data Structures

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่เว็บ Browser สมัยใหม่ทั้งหมดรองรับ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของเว็บพร้อมกับ HTML และ CSS ที่คุณอาจเคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ส่วนนี้จะครอบคลุมแนวคิดการเขียนโปรแกรม JacaScript พื้นฐานซึ่งมีตั้งแต่ตัวแปรและเลขคณิตไปจนถึงออบเจ็กต์และลูป

Basic JavaScript

Introduction to Basic JavaScript

JavaScript เป็นโปรแกรมภาษาที่หลากหลายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มความโต้ตอบ ความน่าสนใจเชิงไดนามิก และฟังก์ชันการทํางานให้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บได้ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของเว็บ JavaScript ช่วยให้หน้าเว็บตอบสนองต่อการกระทําของผู้ใช้ จัดการข้อมูล และแก้ไขเนื้อหาบนหน้าเว็บแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ JavaScript มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเว็บแบบฝั่งหน้า และยังถูกใช้งานมากขึ้นในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Node.js

ES6

Introduction to ES6

ES6 (ECMAScript 2015) เป็นฉบับที่ 6 ของมาตรฐาน ECMAScript ซึ่งเป็นข้อกําหนดของภาษาสคริปต์ที่ JavaScript ถูกสร้างขึ้นมาจากมาตรฐานนี้ ES6 ได้เพิ่มความสามารถใหม่ๆ และปรับปรุงภาษา JavaScript อย่างมาก ทําให้ภาษามีประสิทธิภาพ ความสามารถ และง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น การปรับปรุงเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสําหรับการพัฒนา JavaScript สมัยใหม่

Regular Expressions

Introduction to Regular Expressions

Regular Expression หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า regex หรือ regexp เป็นรูปแบบที่ใช้ในการค้นหา จับคู่ และจัดการข้อความในสตริง Regular Expression เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประมวลผลข้อความ ที่มีวิธีการกระชับและยืดหยุ่นในการอธิบายรูปแบบการค้นหาที่ซับซ้อน Regular Expression รองรับการใช้งานในภาษาโปรแกรมหลายภาษา ตัวแก้ไขข้อความ และเครื่องมือบรรทัดคําสั่งต่างๆ

Debugging

Introduction to Debugging

Debugging เป็นกระบวนการในการระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด Bug หรือปัญหาในโค้ดซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับนักพัฒนาเพื่อช่วยให้โปรแกรมทํางานได้อย่างราบรื่นและตรงตามที่ต้องการ การแก้ไขจุดบกพร่องประกอบด้วยการตรวจสอบโค้ดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของจุดบกพร่อง และต้องทําการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหานั้น

Basic Data Structures

Introduction to Basic Data Structures

โครงสร้างข้อมูลเป็นแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างข้อมูลมอบวิธีการในการแทนและจัดการข้อมูลในรูปแบบเป็นโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึง ค้นหา และแก้ไขข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานถือเป็นบล็อกสําคัญที่ใช้ในอัลกอริทึมและโปรแกรมต่างๆ

Basic Algorithm Scripting

Introduction to Basic Algorithm Scripting

การเขียนสคริปต์อัลกอริทึมเบื้องต้น หมายถึง กระบวนการในการแก้ปัญหาโจทย์การเขียนโปรแกรมง่ายๆ โดยใช้อัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรม ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ การเขียนสคริปต์อัลกอริทึมช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและเข้าใจแนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ดีขึ้น

Object Oriented Programming

Introduction to Object Oriented Programming

Object-Oriented Programming – OOP เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่จัดระเบียบโค้ดและข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของออบเจ็กต์ที่สามารถใช้ซ้ําและมีความเป็นอิสระในตัวเองได้ เป็นแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งแบบจําลองกับสิ่งต่างๆในโลกจริง ทําให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีความโมดูลาร์ ง่ายต่อการบํารุงรักษา และขยายขนาดได้ OOP ส่งเสริมแนวคิดของวัตถุ คลาส การห่อหุ้ม การสืบทอด และพฤติกรรมหลากหลาย

Functional Programming

Introduction to Functional Programming

การเขียนโปรแกรมฟังก์ชันเป็นกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมที่ถือว่าการคำนวณเป็นการประเมินฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสถานะและข้อมูลตัวแปร ในการเขียนโปรแกรมฟังก์ชันมุ่งเน้นไปที่การใช้ฟังก์ชันเพื่อดำเนินการกับข้อมูลแทนที่จะเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงผ่านการเพิ่มมูลค่าและวนรอบเช่นการเขียนโปรแกรมคำสั่ง

Intermediate Algorithm Scripting

Introduction to Intermediate Algorithm Scripting

การเขียนสคริปต์อัลกอริทึมระดับกลาง หมายถึง กระบวนการในการแก้ปัญหาโจทย์การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้อัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรม ซึ่งสร้างต่อยอดจากแนวคิดการเขียนสคริปต์อัลกอริทึมเบื้องต้น และเกี่ยวข้องกับเทคนิคการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการจัดการข้อมูล

JavaScript Algorithms and Data Structures Projects

JavaScript Algorithms and Data Structures Projects

ชุดของโจทย์การเขียนโปรแกรมและโปรเจ็กต์ที่เน้นการนําอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ผ่านภาษา JavaScript โปรเจ็กต์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ฝึกฝนการคิดแบบอัลกอริทึม และได้ลงมือปฏิบัติกับโครงสร้างข้อมูลจริง